I.Elementele cadrului natural

Breznița-Ocol este o localitate în județul Mehedinți, regiunea Oltenia, România.
Comuna Breznița-Ocol este alcătuită din 4 sate: Breznița-Ocol, Jidoștița, Magheru, Șușița, și se află în partea de N-V a județului Mehedinți, la contactul Podișului Mehedinți cu terasa Dunării, la o distanță de 4 kilometri de municipiul Drobeta Turnu Severin pe DJ6078.
Din punct de vedere morfologic Breznița-Ocol se află așezată în extremitatea sud-estică a Podișului Mehedinți. Prin această așezare, din punct de vedere al reliefului, teritoriul comunei poate fi caracterizat ca unul de deal. Această încadrare se datorează dealurilor cu altitudini reduse, culmi netezite, așezări omenești, etc., deși podișul constituie o continuitate organică a munților prin numeroasele asemănări litologice, relief, prezența peșterilor, fragmentarea teritorială, etc.
Principalele forme de relief sunt dealurile ale căror altitudine crește treptat de la Sud (120-130 metri) spre Nord, ajungând la 634,2 metri în vârful dealului Matorăț. Dealurile au coamele netede, versanții domoli și mai rar abrupți, separați de văi largi prin cursuri de apă temporară, având orientarea generală NV-SE.
Satele comunei Breznița-Ocol sunt așezate pe coame de deal, versanți și văi:

 • Satul Magheru – situat la sud de coama dealului Magheru foarte domolă, având la Vest Valea Aluniș și la Est Valea Breznița; altitudinea medie: 125-130 metri.
 • Breznița-Ocol – este așezată pe versantul Estic al Dealului Vărănic și Valea Brezniței, având în partea de Vest dealul Vărănic cu altitudinea de 408,1 metri, la Nord dealul Sorcovăț cu altitudinea de 200 metri, la Est dealul Trestenic cu altitudinea de 225 metri.
 • Satele Jidoștița și Șușița – sunt cele mai nordice așezări de oameni situate pe Valea Jidoștiței și respectiv Valea Șușiței dar și pe dealurile care separă văile: Dealul Stuparului, Dealul Epuranilor, Dealul Dumbrava.

Din punct de vedere litologic dealurile sunt alcătuite din roci rezistente la eroziune – situri, micașisturi, etc., acoperite cu o pătură de alte roci cu grosimi variabile.

II.Încadrarea în teritoriul administrativ

Comuna Breznița-Ocol este formată din 4 localități: Breznița-Ocol (reședință de comună); Jidoștița, Magheru, Șușița (localități componente).
Suprafața teritoriului administrativ este de 7384 hectare conform datelor OCOTA din 31.12.1995 și este dispusă în funcție de folosința terenului.
Teritoriu Intravilan: Breznița-Ocol 86,5 hectare, Jidoștița 76,5 hectare, Magheru 69,3 hectare, Șușița 21,8 hectare.
Teritoriu Agricol: arabil 2264 hectare, pășuni 831 hectare, fânețe 161 hectare, vii 598 hectare, livezi 184 hectare.
Teren Neproductiv: forestier 2709 hectare, sub ape 36 hectare, drumuri 116 hectare, neproductiv 230,9 hectare.

Reședința comunei, localitatea Breznița-Ocol, este situată în partea centrală a teritoriului administrativ și se dezvoltă pe drumul județean DJ607B și pe drumurile principale ce pleacă din acesta spre localitatea Dudașu Schelei și localitatea Gura Văii; are formă tentaculară după forma de relief. Distanta de la reședința comunei la Municipiu este de 7 kilometri pe drumul județean DJ607B care continuă cu strada Cicero până în municipiu, iar de la reședință la cel mai îndepărtat sat din teritoriul administrativ Șușița este de 10,1 kilometri. Intravilanul existent al localității este format din 7 trupuri care includ terenuri folosite pentru obiective publice, circulații, gospodării individuale, terenuri neproductive. La distanță mică există trupul cu moara și carieră de marmură în exploatare pe 1 hectar de teren. Resursele de marmură sunt cuprinse pe o suprafață de 40 hectare și aparțin SC Marmora București. Localitatea dispune de alimentare cu energie electrică și sistem centralizat de alimentare cu apă care actualmente nu funcționează.
Localitatea Jidoștița este așezată în partea de Nord-Vest a reședinței Breznița-Ocol de-a lungul drumului județean DJ607B și de-a lungul drumurilor principale care pornesc din acesta spre localitatea Șușița, spre localitatea Schitul Topolniței și spre comuna Ilovița. Vatra localității s-a dezvoltat tentacular după formele de relief și este străbătută de pârâul Jidoștița. Distanța de la localitate până la reședință este de 8 kilometri pe drumul județean DJ607B. Intravilanul existent al localității este format din 8 trupuri care includ terenurile folosite pentru obiectivele publice, circulații, gospodării individuale, terenuri neproductive. Localitatea beneficiază de alimentare cu energie electrică dar nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.
Localitatea Magheru este așezată în partea de Sud a teritoriului administrativ și este dezvoltă în parte a de Sud-Vest a DJ607B, bine conturată, cu o formă dreptunghiulară.
Distanța de la localitate la reședință este de 2.8 kilometri iar față de Municipiu este de 4 kilometri. Intravilanul existent este format din 19 trupuri din care: 6 trupuri locuințe, cimitir, iar 13 trupuri aparțin SC Hortiindustrial.
Localitatea Șușița este situată în partea de Nord a teritoriului administrativ și dezvoltată pe drumurile principale care fac legătura cu localitatea Jidoștița, localitatea Schinteiești și localitatea Schitu Topolniței, având o formă tentaculară după relief. Distanța de la localitate la reședință este de 10,1 kilometri intravilan. Localitatea are în execuție sistem centralizat de alimentare cu apă și beneficiază de alimentare cu energie electrică.

III.Hidrografia

Rețeaua hidrografică a comunei este reprezentată de pârâurile Jidoștița, Bădărana, Ogaşul cu lerul, Babat. Cel mai împădurit pârâu este Jidoștița cu o suprafață a bazinului de 45 kmp, lungimea 18 km și își are obârșia în dealul Matarăț. Are debitul redus, valea adâncă și îngustă iar versanții împăduriți.
Pârâurile Bădărana, Ogașul cu lerul, Babat, au suprafețe de bazin reduse, lungimea de asemenea redusă, obârșia în partea de Nord-Vest a comunei, direcția de curgere Nord-Vest Sud-Est, debite foarte reduse iar vara scăzute.
Toate pârâurile din comuna Breznița-Ocol nu produc inundații.
Datorită condițiilor geomorfologice zona se încadrează din punct de vedere hidrologic prin lipsa stratelor permeabile pentru circulația apelor subterane și de înmagazinare. Singura posibilitate de acumulare a apelor meteorice este pătura de alterare de la suprafață care are o grosime variabilă (1,5-6,0 metri) cele mai importante izvoare identificate sunt la Breznița-Ocol partea nordică a dealului Vărănic în punctul numit Poiana Fața Marginei, și în Valea Dumbrava satul Șușița unde a fost amenajat loc pentru captare.
În satul Magherul, pe Valea Breznița a fost forat un puț care a interceptat apa la adâncime de 200 metru cu rezultate nesatisfăcătoare.
Ape Curgătoare: la Est pârâul Crihala, la Vest Valea Fântânii.

IV.Condiții geotehnice

Din punct de vedere geotehnic Comuna Breznița-Ocol este de tip deluros iar roca de bază este de tip stâncos peste care s-au depus depozite fluviale, deluviale, aluviale, argile, prăfoase, nisipoase, etc. care se încadrează în categoria terenuri bune de fundare. Adâncimea de fundare este adâncimea de îngheț (0.7-0.8 metri), iar capacitatea portantă 2,8-3,2 daN/cmp.
Date geofizice: zona seismică IV, grad 7, KS=0,12, Tc=1,0s.
Tipurile de sol existente sunt:

 • înspre Sud (către Câmpia Severinului), la poalele Dealului Viilor și parțial în Valea Fântânii: sol negru, bogat în humus (crapă foarte mult în perioade de secetă);
 • pe Dealul Viilor predomină soluri de tip brun-roșcate de pădure;
 • în locul numit Sărături, există o porțiune de sol numită smolnița;
 • pe Dealul Budilovăţ și pe Culme solul este de tip mezo-bazic, cu mult calcar și incluziuni pietroase în stratul superficial;
 • la Vest, pe Valea Fântânii, predomină solul aluvionar în luncă, sau brun-roșcat între culmea Budilovăț;
 • în Crihala este sol aluvionar-nisipos pe lunca propriu-zisă și sol negru bogat în humus pe terenul în panta din stânga pârâului.

V.Resursele de subsol

Comuna Breznița-Ocol fiind așezată în zona de podiș, solurile existente sunt tipice: soluri brune podzolice și brune acide. Pe suprafețele arabile sunt cultivate culturi de grâu și porumb. Pe versanții dealurilor se cultivă vii, livezi, iar restul se folosesc pentru pășuni, fânețe și fond forestier.
Resursele subsolului sunt reprezentate prin roci utile:

 • marmură și calcar marmoreean – Breznița-Ocol și dealul Vărănic;
 • calcar pentru var – și dealul Vărănic;
 • marmură pentru fabricarea cimentului – Jidoștița (Valea Grecului și Valea Jidoștița).

În partea vestică a dealului Vărănic în Municipiul Drobeta Turnu Severin (Gura Văii) se află un zăcământ de gresie cu două nuanțe coloristice iar mai spre amonte se află dealul Sfântul Pătru unde se găsește un zăcământ de serpentinit care împreună cu zăcământul de marmură și calcar marmoreean de la Breznița-Ocol, pot face o exploatare comună.

VI.Clima și bioclima

Zona în care se situează comuna Breznița-Ocol se caracterizează printr-un climat temperat continental cu influențe submediteraneene. Configurația reliefului are o influență mare asupra caracteristicilor climatice ale diferitelor zone. Astfel în zona de Nord și Nord-Vest la altitudine de peste 500 metri se distinge un climat asemănător cu cel montan iar spre Sud. unde altitudinea scade sub 200 metri, se distinge un climat de deal și câmpie.

Caracteristici climatice:

 • radiație globală 115-125 Kcal/cmp/an;
 • durată de strălucire a soarelui, medie anuală 1500-2000 ore/an;
 • temperatura medie anuală 9-11°C;
 • temperatura medie a lunii ianuarie -1,0-2.0°C;
 • temperatura medie a lunii iunie 18-20°C;
 • precipitații medii anuale 550-800 mm;
 • zile de ninsoare 70-80 zile/an;
 • zile cu strat de zăpadă 30-100 zile/an;
 • viteza vântului (din Vest, Nord-Vest şi Nord-Est) 5-7 m/s.

Vânturi predominante:

 • Austrul, vânt secetos, bate din SV (numit și Sărăcilă Traistă Goală);
 • Coșava, vânt rece, bate mai ales primăvara dinspre Alpii Dinarici (local i se spune Gorneac);
 • Crivățul, bate în lunile de iarnă.

VII.Populația

Raportată la rețeaua de localități a județului, conform Planului de Amenajare Teritorială a Județului Mehedinți, Comuna Breznița-Ocol cu 4076 populație stabilă se încadrează în categoria comunelor mijlocii (populația cuprinsă între 2000 și 5000 locuitori zonă deal podiș).
Localitatea Breznița-Ocol este reședința comunei și împreună cu celelalte localități, Jidoștița și Magheru, se încadrează în categoria localităților de mărime mijlocie. Localitatea Șușița cu 318 locuitori aparține categoriei de localități de mărime mică.
Din indicatorii demografici ai ultimilor 5 ani se constată o descreștere a populației, iar sporul natural are valori negative. Este evidentă scăderea populației comunei.

VIII.Probleme privind cadrul natural

Comuna Breznița-Ocol este situată în Podișul Mehedinți și are un relief deluros, cu structură geologică alcătuită din roci cristaline, șisturi, micașisturi, acoperite cu o pătură de alterare cu grosimi variabile, și neacoperite cu vegetație. Aici au loc eroziuni foarte active de suprafață și de adâncime.
Eroziunile de suprafață produc spălări ale solului până la roca de bază sau stâncă, iar cele de adâncime produc adâncimi ale viroagelor, ravenelor, chiar și în roca stâncoasă.
În zona perimetrelor satelor Breznița-Ocol, Magheru, unde cuvertura de alterare este destul de groasă pe versanții dealurilor Buliga, Cotul lui Pițui și altele, au loc alunecări de teren.

IX.Încadrarea în rețeaua de localități

Raportată la rețeaua de localități a județului, conform Planului de Amenajare Teritorială a Județului Mehedinți, Comuna Breznița-Ocol cu 4076 populație stabilă se încadrează în categoria comunelor mijlocii (populația cuprinsă între 2000 și 5000 locuitori zonă deal podiș).
Localitatea Breznița-Ocol este reședința comunei și împreună cu celelalte localități, Jidoștița şi Magheru, se încadrează în categoria localităților de mărime mijlocie. Localitatea Șușița cu 318 locuitori aparține categoriei de localități de mărime mică.
Din indicatorii demografici ai ultimilor 5 ani se constată o descreștere a populației, iar sporul natural are valori negative. Este evidentă scăderea populației comunei.
Comuna Breznița-Ocol fiind vecina reședinței județului Municipiului Drobeta Turnu Severin este într-o permanentă și importantă dependență de municipiu, în toate aspectele economice și sociale – locuri de muncă, învățământ, cultură, aprovizionare, desfacere de produse și face parte din preorășenescul Municipiului Drobeta-Turnu Severin.
Este evidentă specializarea unor activități legate de deservirea municipiului dintre care menționăm: produse agricole perisabile (lapte, ouă, carne); produse hortiindustriale (Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Mehedinți, Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă, S.C. Hortiindustrial Dealul Viilor).
Între comuna Breznița-Ocol și Municipiu există și relații privind forța de muncă – circa 150 salariați lucrează la marile platforme industriale. Există și o relație directă prin căile de comunicație drumul Județean DJ607B care continuă din Strada Cicero, trece prin localitățile Magheru, Breznița-Ocol, Jidoștița, spre comuna Cireșu.
Comuna Breznița-Ocol, situată în zona turistică Porțile de Fier, face parte din microzona turistică vecină municipiului, legătură între Valea Topolniței, Valea Bahnei și Dunăre.

X.Economia

Dimensiunile prin care se poate caracteriza potențialul economic al teritoriului administrativ al comunei Breznița-Ocol sunt: populația și forța de muncă, unități de producție, resurse naturale (arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi, păduri), serviciile publice (scoli, asistență medicală, administrație culturală, rețeaua rutieră).

Activități Agricole

Agricultura este una din activitățile de bază a locuitorilor comunei Breznița-Ocol, pământul fiind exploatat în gospodăriile individuale.
Unitățile de producție agricolă sunt constituite pe structura fostelor IAS-uri și Stațiuni de Cercetare, dar principalii deținători sunt gospodăriile particulare.
În ceea ce privește profilul producției agricole, comuna se încadrează în zona I Simian.

Organizarea Producției Agricole

În teritoriul administrativ al comunei exploatarea pământului se face de către: gospodăria familială (medie de 2.05 hectare pe familie) și societăți comerciale.

Valorificarea Suprafețelor Agricole

Principalele culturi practicate în teritoriul administrativ după mărimea suprafețelor cultivate și pretabilitatea terenului sunt: grâu, secară, porumb, cartofi, soia, legume, pomi fructiferi, viță de vie.

Turismul

Coordonate geografice: 22″40′ longitudine estică și 44″43′ latitudine nordică (44″39’16″N 22″37’51″E). Altitudini: 104 metri în partea de Sud (Câmpia Severinului), 343 metri în partea de Nord (poalele Cerat ale dealului Vărănic).
Activitățile specifice zonei sunt: centru viticol, agricultura, creșterea animalelor, exploatare calcar, exploatări forestiere.
Obiective Turistice: Parcul natural Porțile de Fier, zona de agrement Vărănic (pădurea de pe dealul Vărănic). În localitate s-au descoperit vestigiile unor castre romane (sec. II-III d. Hr.).
Evenimente locale: Fiii Satului (de Nașterea Maicii Domnului, în 8 septembrie).

XI.Istorie

Satele ce compun astăzi comuna Breznița-Ocol, sunt atestate în primele documente ale Țării Românești. Astfel, Jidoștița este atestată în cel mai vechi document intern românesc, din 1374, Breznița în 1387, iar Șușița în 1391. Satul Magheru este menționat ca sat nou în 1892.
Până la 1929, Breznița cu Magheru formau comună separată, cu centrul la Breznița, iar Jidoștița forma comună cu Șușița, centrul fiind la Jidoștița.
În 1929 a avut Joe dezlipirea satului Magheru de comuna reședință, Breznița-Ocol. În 1930 și 1931, satele Breznița, Jidoștița, Șușița și Magheru au aparținut de comuna Izvorul Barzii. Din 24 septembrie 1931 se despart de Izvorul Barzii și formează trei comune separate: Breznița, Magheru și Jidoștița, care formează comuna cu Șușița.
De la 27 mai 1967, când a avut Joe noua organizare administrativ-teritorială, comuna Breznița-Ocol este formata din satele: Breznița-Ocol (centru de comună), Jidoștița, Șușița și Magheru.
Din acest motiv, pentru o mai bună prezentare a evoluției acestor sate, vom face prezentarea lor separată.
a) Satul Breznița-Ocol
Satul Breznița, scris în majoritatea documentelor Breznița, este atestat documentar din anul 1387, din timpul lui Mircea cel Bătrân, într-un act de danie către mânăstirea Tismana.
Astfel, se arată că la 27 iunie 1387, Mircea cel Bătrân dăruiește mânăstirii Tismana ,,satul numit Jarcovăț și seliștea Stânciștor pe balta Bistriței , pe dealul unde a fost odinioară satul Breznița (,,Bresnita” apare în document scris de altă mână) și amândouă Văronicele și Prilepețul și Petrovița și Vârbița...
De la 1387, data primei atestări documentare și până la 1863, când a avut loc secularizarea averilor mânăstirești, moșia Breznița a fost sub stăpânirea mânăstirii Tismana. Mânăstirea Tismana a fost construită de Nicodim ,,acel evlavios călugăr sârbesc care a venit la noi pe la 1370, ca să întemeieze după normele cu bună rânduială din Atos viața călugărească a românilor. Cu cheltuială sa și din banii strânși de la bunii creștini și cu cheltuiala Domnului din Scaun Vladislav-Vodă, bunicul lui Mircea, el clădi în acest colț de raiu, unde vara e strălucită și iarna foarte blândă, cea d-întâiul mănăstire mare pe pământ românesc, cea d-întâiul durată din zid: Tismana".
Deși prima atestare documentară a Brezniței datează din 1387, nu este exclus ca acest teritoriu sa fi fost populat încă din cele mai vechi timpuri. Ca satul a existat cu mult înainte de 1387 ne-o arată tot documentul mai sus citat, unde se întâlnește formularea ,,unde a fost odinioară satul Bresnița". În sprijinul acestei afirmații pe care numai descoperirile arheologice o pot transforma în certitudine, mai poate fi adus argumentul că în toată zona din jurul comunei s-au făcut descoperiri arheologice ce dovedesc că în acest teritoriu s-a locuit încă din comuna primitivă și epoca romană descoperirile de la Gura-Văii, Schela Cladovei, Cireșu, Drobeta-Turnu Severin). 

XII.Aspecte etnografice

Din punct de vedere morfologic Breznița-Ocol se află așezată în extremitatea sud-estică a Podișului Mehedinți. Prin această așezare, din punct de vedere al reliefului, teritoriul comunei poate fi caracterizat ca unul de deal. Această încadrare se datorează dealurilor cu altitudini reduse, culmi netezite, așezări omenești, etc., deși podișul constituie o continuitate organică a munților prin numeroasele asemănări litologice, relief, prezența peșterilor, fragmentarea teritorială, etc.
Principalele forme de relief sunt dealurile ale căror altitudine crește treptat de la Sud (120-130 metri) spre Nord, ajungând la 634,2 metri în vârful dealului Matorăț. Dealurile au coamele netede, versanții domoli și mai rar abrupți, separați de văi largi prin cursuri de apă temporară, având orientarea generală NV-SE. Satele comunei Breznița Ocol sunt așezate pe coame de deal, versanți și văi. Satul Magheru – situat la sud de coama dealului Magheru foarte domolă, având la Vest Valea Aluniș și la Est Valea Breznița; altitudinea medie: 125-130 metri. Breznița Ocol – este așezată pe versantul Estic al Dealului Vărănic și Valea Brezniței, având în partea de Vest dealul Vărănic cu altitudinea de 408,1 metri, la Nord dealul Sorcovăț cu altitudinea de 200 metri, la Est dealul Trestenic cu altitudinea de 225 metri. Satele Jidoștița și Șușița – sunt cele mai nordice așezări de oameni situate pe Valea Jidoștiței și respectiv Valea Șușiței dar și pe dealurile care separă văile: Dealul Stuparului, Dealul Epuranilor, Dealul Dumbrava.
Cadrul natural. Relieful se caracterizează prin fragmentare mai accentuata in V si NV, la contactul cu Podișul Mehedinți (unde apar versanți mai abrupți, interfluvii rotunjite) si forme domoale, de dealuri joase, în centrul și estul comunei, pentru că spre S să apară câmpuri întinse, inclusiv terasele înalte ale Dunării (satul Magheru și împrejurimi). Văile principale sub comanda cărora are loc modelarea reliefului sunt Jidoștița, Breznița (Crihala) și Șușița. Cele mai importante înălțimi sunt: Dl. Zăcătoru (451m), Dl. Vărănic ( 408.1m), Dl. Epurenilor (274.5m). Pădurile se mai păstrează în V și N teritoriului. Soluri: brune, argiloiluviale, aluviale.
Satul Breznița-Ocol, sat, reședința comunei cu același nume, situat în vestul Depresiunii Severinului (7 km NV de Drobeta Turnu Severin), pe Valea Brezniței cunoscută în aval sub denumirea de Crihala. Altitudine medie 150 m. Zona cu dealuri joase, cu excepția Dl. Vărănic (408, 1 m), un pinten calcaros al Podișului Mehedinți de la V de sat. Către NV se găsesc Poiana Fata Marginei (307.5m), Dealul la Pietroi (271 m), iar la N Dealul Giorcovat (240 m). Pârâul Jidoștița cotește la nord de sat spre vest in punctul Cotul lui Piroi, angajându-se printr-o vale strâmtă în șisturi cristaline. Spre E de așezare sunt obârșiile văilor Trestenic si Musa ( tributare Topolniței). La SV de sat începe Valea Budilovat, care in aval mărginește la apus orașul Drobeta-Turnu Severin.
Satul Jidoștița, sat component al comunei Breznița-Ocol (5 km NV de satul de reședință), în partea nord-vestică este Depresiunea Severinului, la est de contactul cu Podișul Mehedinți, pe Valea Jidoștiței, la 250 m altitudine medie. Cea mai mare parte a așezării se desfășoară în stânga pârâului Jidoștița, nu atât pe fundul văii cât mai ales pe dealurile Stuparului, Epurenilor și Dumbravei. La sud de pârâu un trup de sat se află pe culmea dintre Jidoștița și Valea Prihodului și un altul mai redus ca întindere pe interfluviul dintre văile Prihodului și Grecului. Spre nord-vest Valea Șușiței, Pădurea Dumbrăvile, Fata Spărturii. Către vest Valea Mare, Dealul Sulmea, Dealul Poiana Bucina(459.2 m),
Dealul Zăcătoru (451 m), la sud Dealul Mișcanului (433.8 m) , Dealul Grecului (269.5 m) și Dealul Curăturilor (266.5 m) (ultimele doua in Depresiunea Severinului).
Satul Magheru, sat component al comunei Breznița-Ocol (la 2 km SE de satul de reședința), in partea central - vestica a Depresiunii Severinului, (la 3 km de centrul orașului Drobeta-Turnu Severin). Este așezat la 120 m altitudine medie, pe podul terasei de 110 m altitudine relativa, in afara de partea estica care sta pa un glacis de vale (al văii Crihala) si extremitatea sudica de pe glacisul terasei Dunării de 27-35 m altitudine relativa. Spre vest Valea Budilovat, Dealul Budilovat si Valea Fântânii. La est de Valea Crihalei, Dealul Buliga (200.2 m) si Dealul Răsura, de la nord de oraș, retezate de terasele Dunării de 110 și 125 m altitudine relativa.
Satul Șușița, sat component al comunei Breznița-Ocol (la 7 km N de satul de reședință), în nord-vestul Depresiunii Severinului. Se afla pe culmea inter-fluviului Cascalacu - Șușița, la altitudine medie de 240 m, numai partea centrală a așezării coborând spre sud până aproape de albia pârâului Șușița. Către nord-vest Câmpu Cojocarului, Pădurea Dumbrava, Dealul din Mijloc, Dealul Nisipiște, Câmpul Crucii, situate în marginea de sud-est a Podișului Mehedinți, la nord Pădurea Bozovisului, spre nord-est Vârful Sopedini (413 m) si Coasta Cascalacului, la est Dealul si Plaiul Șușiței, către sud-est Dealul Epurenilor si Plaiul Mararilor, spre sud Dealul Dumbravei. Din punct de vedere litologic dealurile sunt alcătuite din roci rezistente la eroziune – situri, micașisturi, etc., acoperite cu o pătură de alte roci cu grosimi variabile.

XIII.Sport și agrement

Activitatea sportivă se desfășoară pe un teren de sport aflat în centrul comunei Breznița-Ocol și
Magheru.

XIV.Telecomunicații

În comună funcționează o rețea de telefonie digitală și rețea de telefonie în ambele sate-acoperire telefonie mobilă: rețelele Vodafone, Orange, Telecom și Digi.
Acces Internet - la primărie, școală, post poliție și abonamente individuale.

XV.Agricultură

Agricultura remarcată în această zonă se impune prin prezența unui număr de 1602 proprietari de terenuri și animale. Pe teritoriul comunei există 3 exploatații de animale.

Sari la conținut